Warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Strategix

Serwis internetowy Strategix jest własnością Strategix. Korzystanie z niniejszego serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące się w serwisie internetowym Strategix mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Strategix nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, a w szczególności ich aktualności, dokładności, zupełności oraz przydatności informacji dla określonego celu. Strategix nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez
Użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem oraz używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem informacji zamieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik. Żadna informacja, która znajduje się na niniejszej stronie WWW nie stanowi oferty ani zaproszenia do rokowań w imieniu i na rzecz Strategix. Strategix na bieżąco aktualizuje informacje, jednak pomimo tego w ich treści mogą wystąpić przypadkowe błędy i omyłki, za które Strategix przeprasza. Jednocześnie Strategix zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Strategix są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu internetowego Strategix pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Strategix. Dozwolone jest kopiowanie i tymczasowe przechowywanie zawartości niniejszej strony, pod warunkiem wykorzystywania jej wyłącznie dla użytku osobistego. Rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie, reprodukowanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Strategix nie jest dozwolone.

Znaki towarowe

Logo Strategix jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym jedynie za zgodą Strategix.
Używanie znaku przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Strategix stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku  Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) lub pozostawionych przez nią w mocy przepisów prawa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Umieszczenie odniesienia do strony Strategix  na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Strategix.
Arthur, Decision Series, E3, Engage, Intactix, JDA, JDA Portfolio, Manugistics, MMS, PortfolioEnabled, Timera, VistaCPG, and Win/DSS są znakami towarowymi zarejestrowanymi w Biurze Patentowym Stanów Zjednoczonych oraz Advertising i Promotion Management, CategoryAdvisor, Intactix Knowledge Base, Intellect, JDALearn, JDA Intellect, JDA Marketplace, JDA Real Demand Chain Results, Performance Analysis by IDEAS, Planogram Converter, Planogram Generator, Portfolio, Portfolio BOS, Portfolio Infrastructure, Portfolio Knowledge Base, Portfolio Merchandise Management, Portfolio Merchandise Management System-I, Portfolio POS, Portfolio Registry, Portfolio Workforce Management, Real Demand Chain Results, i Trade Event Management są znakami towarowymi JDA Software Group, Inc. Business Management Institute, BMI, Optimize on Demand, i Passport JDA są znakami serwisowymi JDA Software Group, Inc.
Strategix, SX Colector, SX Link, SX Organizer są znakami towarowymi Strategix.Wszystkie pozostałe nazwy firmowe i nazwy produktów mogą być znakami towarowymi innych firm. 

Prawo właściwe

Stosowanie niniejszych warunków i zasad oraz korzystanie z serwisu poddane jest prawu polskiemu. W przypadku jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych warunkach i zasadach zostanie uznane przez prawo polskie za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych w tym zakresie nie będą one miały zastosowania. W pozostałym zakresie warunki i zasady pozostaną w mocy oraz wywierać będą nadal skutki prawne.